http://www.kairos-filmz.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Přijímáme tyto platby

eKonto

Facebook
Sdílet

Navigace: KAIROS-FILMZ SHOP -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
 1. Všeobecná ustanovení

  1. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy MITAL, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
  2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 2. Předmět smlouvy
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 3. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). MITAL, s.r.o.(dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Pro Vaši bezpečnost je vzniklá smlouva potvrzením objednávky na mailu, který uvedete.
  2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
  3. Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
  4. Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

 5. Cena a placení
 6. Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Účetní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím není současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

 7. Dodací lhůta
 8. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 9. Dopravní podmínky
 10. Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.

 11. Záruka, servis
 12. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, doporučujeme tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30ti dnů od převzetí zboží k reklamaci.

 13. Možnost vrácení peněz
 14. Ze zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) má kupující dle § 53 odst. 6 právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena přes internet, a to do 14ti dnů od převzetí plnění. Pokud tedy po obdržení zásilky zjistíte, že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze nejpozději do 30ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody buď složenkou nebo bankovním převodem. V § 53 odst. 7 je však výslovně uvedeno, že spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal. Podmínkou pro vrácení peněz tedy je, že zboží nesmí vykazovat žádné známky používání, musí být naprosto neporušené, dobře zabalené v originální krabici a schopné dalšího prodeje. Zásilku musíte odeslat nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží a ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení dobírky, záruční list ev. daňový doklad. Vracíme pouze peníze za zboží, nikoli za poštovné a balné. Zásilku můžete zaslat pouze běžným způsobem - nikoli na dobírku. V takovém případě by zásilka nebyla přijata.

 15. Závěrečná ustanovení
 16. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů: prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru prodávajícího, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní bannery a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a prodávající za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. Na žádost uživatele podnikne prodávající veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Reklamace
V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci.

Postup reklamace
Reklamaci lze vyřídit telefonicky, resp. elektronickou poštou. Vaše reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu. O vyřízení reklamace budete telefonicky vyrozuměni. Jestliže bude reklamace oprávněná, opravený výrobek Vám bude bezplatně zaslán zpět. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Měna